MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/6.1.2/2018 na usługę druku i dostawy materiałów promocyjnych Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie 25.09.2018

W związku z realizacją projektu pnFestiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę druku i dostawy materiałów promocyjnych Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/6.1.2/2018

Protokół z rozeznania rynku

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018 z dnia: 12.09.2018 r. na zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język szwedzki i z języka szwedzk 13.09.2018

Realizacja usługi w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (doc)

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/6.1.3./2018 z dnia: 12 września 2018 r. na wybór SPECJALISTY ETNOLOGA 12.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań etnograficznych, w tym badań etnograficznych źródeł dokumentacyjnych i archiwalnych oraz badań terenowych, tradycji i zwyczajów ludowych, występujących na terenie Małopolski, ściśle związanych z obiektami zlokalizowanymi na Szlaku Architektury Drewnianej oraz ich bezpośrednim otoczeniem.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (doc)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (pdf)

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/6.1.3./2018 z dnia: 12 września 2018 r. na wybór SPECJALISTY ETNOGRAFA 12.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań etnograficznych, w tym badań etnograficznych źródeł dokumentacyjnych i archiwalnych oraz badań terenowych, tradycji i zwyczajów świątecznych, występujących na terenie Małopolski, ściśle związanych z obiektami zlokalizowanymi na Szlaku Architektury Drewnianej oraz ich bezpośrednim otoczeniem. Zwyczaje przebadane i ukazane zostaną z punktu widzenia trzech obrządków religijnych występujących na obszarze Małopolski tj. obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie oferowe wraz z załącznikami (doc)

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami (pdf)

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/6.1.3./2018 z dnia: 12 września 2018 r. na wybór SPECJALISTY HISTORYKA – EKSPERTA W ZAKRESIE TRADYCJI LUDOWYCH 12.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest zbadanie i opisanie tła historycznego zwyczajów i tradycji ludowych występujących na terenie Małopolski, ściśle związanych z obiektami zlokalizowanymi na Szlaku Architektury Drewnianej oraz ich bezpośrednim otoczeniem, na podstawie dostępnych źródeł dokumentacyjnych i archiwalnych, a także przez pozyskiwanie wiedzy historycznej, niezachowanej w źródłach pisanych, a istniejącej w świadomości społeczności lokalnych, oraz odniesienie wyników badań etnograficznych do historii regionu.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (doc)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (pdf)

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/6.1.3./2018 z dnia: 12 września 2018 r. na wybór SPECJALISTY HISTORYKA – EKSPERTA W ZAKRESIE TRADYCJI ŚWIATECZNYCH 12.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest zbadanie i opisanie tła historycznego zwyczajów i tradycji świątecznych występujących na terenie Małopolski, ściśle związanych z obiektami zlokalizowanymi na Szlaku Architektury Drewnianej oraz ich bezpośrednim otoczeniem, na podstawie dostępnych źródeł dokumentacyjnych i archiwalnych, a także przez pozyskiwanie wiedzy historycznej, niezachowanej w źródłach pisanych, a istniejącej w świadomości społeczności lokalnych, oraz odniesienie wyników badań etnograficznych do historii regionu.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (doc)

Zapytanie ofeertowe wraz z załącznikami (pdf)

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 11

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska